Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony rodzinnej, a także do jej współredagowania. Pragniemy przedstawić historię i współczesne dzieje rodziny Skrzetuskich oraz rodzin z nią spokrewnionych.

  Nie ma zapewne Polaka, który by nie czytał "Trylogii" Henryka Sienkiewicza, lub przynajmniej nie oglądał filmowych ekranizacji "Pana Wołodyjowskiego", "Potopu" czy wreszcie "Ogniem i Mieczem". Dzięki Sienkiewiczowi nazwisko Skrzetuskich stało się znane nie tylko w Polsce, ale i wszędzie tam na świecie, gdzie docierały książki naszego wielkiego pisarza...

» więcej, Andrzej Skrzetuski

Menu Strony:


» Aktualności
» Manifest
» Galeria fotograficzna
» Historia Rodziny
» Dokumenty
» Drzewo genealogiczne
» Skrzetuscy dzisiaj
» Genealogia
» O autorze
» Rodzina Kaczorowskich
» Ogniem i Mieczem
» Księga Odwiedzin 

Historia Rodziny Skrzetuskich

  Pierwszą pozycją w publikowanych na łamach tej strony materiałach dotyczących historii rodziny Skrzetuskich jest monografia rodziny Skrzetuskich autorstwa Zygmunta Lasockiego, opublikowana w „ Miesięczniku Heraldycznym” nr 4 – 7 z 1937 r. Monografia ta powstała w ramach polemiki Z. Lasockiego z innym historykiem Olgierdem Górką, który twierdził, że sienkiewiczowski Jan Skrzetuski – bohater spod Zbaraża był Kozakiem, prawosławnym Rusinem. Przesłanką do takiego twierdzenia miał być fakt, iż Skrzetuski był towarzyszem chorągwi kozackiej. Lasocki wykazał, że Skrzetuski pochodził z Wielkopolski i był żarliwym katolikiem. Zebrane przez Lasockiego materiały pozwoliły nie tylko na odtworzenie losów Mikołaja Skrzetuskiego, ale również na napisanie poniższej historii rodziny. Lasocki tak pisze o swojej pracy:

  „Zamiarem moim, gdy rozpocząłem badania w Archiwum poznańskim, nie było napisanie dziejów rodziny Skrzetuskich i odtworzenie ich genealogii, lecz li tylko dowiedzenie się bliższych szczegółów o bohaterze zbaraskim i najbliższej jego rodzinie... Poszukiwania dały mi dość sporo materiału o bohaterze zbaraskim i rodzinie Skrzetuskich. Materiał ten uzupełniłem jeszcze badaniami w innych archiwach i bibliotekach. Na tej postawie ułożyłem niniejszy szkic monografii Skrzetuskich, który jednak bynajmniej nie wyczerpuje dziejów i genealogii tej rodziny.
  Uzupełnienie tych badań pozostawiam rodzinie Skrzetuskich, jeżeli zechce dowiedzieć się za pomocą kwerendy w Archiwum państwowym w Poznaniu i Archiwum Głównym w Warszawie dokładnych danych o swoich przodkach. Dotychczas nie zadała ona sobie trudu w tym względzie, aczkolwiek powoływała się na zasługi Skrzetuskiego z „Ogniem i Mieczem” i na swoje pokrewieństwo z nim...”


  Biorąc sobie do serca uwagi autora monografii, postanowiłem kontynuować badania dotyczące przeszłych oraz obecnych dziejów rodziny Skrzetuskich.Zygmunt Lasocki „SKRZETUSCY”

Część 1.
    I. Gniazdo.
    II. Herb.
    III. Skrzetuscy szlachta-mieszczanie poznańscy.

Część 2.
    IV. Dwaj Janowie Skrzetuscy, współcześni bohaterowi zbaraskiemu.
    V. Bohater zbaraski i jego najbliższa rodzina.

Część 3.
    VI. Gałąź małopolska Skrzetuskich.


  Kolejną pozycją źródłową jest Polski Słownik Biograficzny wydawany przez Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk. W tomie XXXVIII/3 w zeszycie 158 zamieszczono 10 biogramów Skrzetuskich, które tutaj przedstawimy..

Polski Słownik Biograficzny

Efektem kilku lat badania dziejów rodziny Skrzetuskich jest artykuł autorstwa mojego i mego syna Marka, zamieszczony w IV numerze Lubelskiego Rocznika Genealogicznego z 2012 r., który tutaj prezentujemy:

Małopolska gałąź Skrzetuskich herbu Jastrzębiec

 

Redakcja i administracja strony prowadzona przez Andrzeja Skrzetuskiego.

 

:: Statystyki :: Prawa autorskie :: Kontakt ::